112230787438358505


Guru Sadhana Kaur and Ravi Kaur doing the Bhangra walk…