Cherdikala Jatha

Chardikala Jataha at the Rensabhai kirtan..